Return Conditions

Madde 1: Giriş

1.1.   İşbu üyelik sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar www.meetingspider.com  tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden üyelik ve toplantı talebi oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun değil ise lütfen Web Sitesinden çıkınız.

1.2.   www.meetingspider.com sunduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Üyeler aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. www.meetingspider.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile üyelerine bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2: Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1.   www.meetingspider.com” EFF Organizasyon Limited Şirketi’ni,

2.2.   “Web Sitesi” www.meetingspider.com

2.3.   “Üye” Kaydı alınarak işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen; Toplantı Talebi ileten gerçek Kullanıcı’yı, 

2.4.   “Üye Profili” Üyenin Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.5.   “Toplantı/Hizmet Talebi” Üyenin oluşturduğu Toplantı Talebini,

2.6. “Online Ödeme Sistemi” Kredi satın alan Üye’nin Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve www.meetingspider.com’a ödemekle yükümlü olduğu ücretin, www.meetingspider.com veya www.meetingspider.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Kredi Satın alan üyeden tahsilini sağlayan sistemi,

2.7. “Sözleşme” İşbu Üyelik Sözleşmesini,

2.8. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’I ifade eder.

Madde 3: www.meetingspider.com  Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.   www.meetingspider.com üye olan kişiler Müşteri potansiyeli taşıdığını düşündüğü diğer bir üyeye kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde website üzerinden Toplantı Talebi iletmesini mümkün kılar.

3.2.   www.meetingspider.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde farklı profillere sahip olan firmaların hizmetlerinin sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, www.meetingspider.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ayrıca www.meetingspider.com  Toplantı taleplerinin olumlu olacağı garantisini vermez.

Madde 4: Üyelik Sistemi

4.1.   Üyeler sisteme ücretsiz üye olabilirler ancak Toplantı Talebi iletebilmeleri için Kredi Satın almak zorundadır. Üyeler, oluşturdukları kayıt ve profil ile Müşteri Potansiyeli taşıyan diğer üyelere Toplantı Talebi iletebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. www.meetingspider.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2.   Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. www.meetingspider.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3.   Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

4.4.   www.meetingspider.com Toplantı Taleplerinin olumlu olacağını garanti vermez.

4.5.  Üyeler kayıt esnasında; kendilerine diğer üyelerden de Toplantı Talep edileceğini bilir.

4.6.  www.meetingspider.com Üyelik taleplerini değerlendirir ve uygun bulunmayan Kullanıcıyı reddetme hakkına sahiptir.

4.7.  Üyelik iptali için info@effuture.com adresine mail atınız.

Madde 5: Üyelik, Toplantı Talepleri ve Üyeliğe İlişkin Yükümlülükler

5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca üye formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Üyelik oluşturabilir.

5.2.   Geçerli bir Üyelik oluşturmak için Kayıt esnasında gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.3.   www.meetingspider.com, Üyelik Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde onay verir. Ancak Üyelik Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Üye olmak isteyene aittir.

5.4.   www.meetingspider.com, Üyeler arasında Toplantı Talep Sistemi sunar.

5.5.   Diğer bir üyeye Toplantı Talep etmek isteyen Üye, sistem üzerinden Kredi satın alarak Toplantı Talebi iletebilir. Üye, ödemenin Kredi Satın Alma talebine istinaden alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre bu işlemin üye tarafından tekrarlanabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.6.   Ödeme alındıktan sonra www.meetingspider.com zaruri olmayan sebepler dışında hizmeti sunmaz ise alınan ödeme kendiliğinden kredi kartına iade edilmektedir. Bu durumda Üyenin ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır. 

5.7.   Üye Toplantı Talep formunu talep edilen bilgilere (gün, saat, toplantı içeriği) istinaden detaylı ve eksiksiz doldurmalıdır. www.meetingspider.com eksik iletilen formları dikkate almayacaktır.

5.8. Toplantı gün ve saatinde değişiklik için info@effuture.com adresine mail atınız.

5.9. Toplantı talepleri iptal edilemez. Buna bağlı olarak harcanan krediden www.meetingspider.com sorumlu olmayaaktır.

5.10. Toplantı taleplerinde iptal ve değişiklikler, ancak info@effuture.com maili üzerinden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan iptal ve değişiklik talepleri dikkate alınmamaktadır.

5.11.   Üye Profilleri, Toplantı Talepleri veya verilen farklı bir bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde www.meetingspider.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Üyeye aittir.

5.12.   Üye Profilleri ve Toplantı Taleplerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili üyeye ait olup www.meetingspider.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.13.  En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı üye formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Üyelik Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Profil oluşturup Üye sıfatı kazanabilir.

5.14.   Profil oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Üye Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

5.15.   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

          5.15.1. www.meetingspider.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan üye, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

          5.15.2. www.meetingspider.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan üye, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

5.16.   Üyelik Şartları ve yükümlülükleri işbu Üyelik Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Üye sorumluluğundadır. www.meetingspider.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.17.   Üyeler, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

5.18.   Üyeler birbiriyle ya da www.meetingspider.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üyelerinin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

5.19.   Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Üyeler hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, www.meetingspider.com elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

5.20.   Üye işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisi sorumludur.

5.21.   Üyeler aralarında yaptığı sözleşmede, www.meetingspider.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

5.22.   Üye ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda www.meetingspider.com’u bilgilendirmeyi kabul eder.

5.23.   Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, www.meetingspider.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan www.meetingspider.com sorumlu değildir.

5.24.   Üye, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, www.meetingspider.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

Madde 6: Ödeme

6.1.   Üyeler Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

6.2.   Online Ödeme Sistemi’ne www.meetingspider.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Üye arasındaki ilişki www.meetingspider.com’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

6.3.   Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler www.meetingspider.com’dan talep edilemeyecek olup www.meetingspider.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak fatura kesmekle yükümlüdür.

6.4.   Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde www.meetingspider.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

6.5.   İşbu Üyelik sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla www.meetingspider.com aracıdır. Ödemesi gerçekleşmeyen herhangi bir talepte, www.meetingspider.com, üyelik sözleşmesini feshetme ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 7: Hizmet Bedeli İadesi

7.1.   Üyeler toplantı taleplerini iptal edemezler.

7.2.   Üyeler arasında kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık ve usulsüzlükten doğan anlaşmazlık, dava gibi durumlarda www.meetingspider.com yalnızca aracı sıfatı taşıdığını belirtir ve hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

7.3. Üyeler arası yaşanan bir uyuşmazlıkta, Üyeler ödemelerini www.meetingspider.com’dan talep edemez. www.meetingspider.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

 1. a) Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
 2. b) Toplantı Talebinin ilgili Toplantı Talep edilen üyeye iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebinin zorunlu iptali;

Madde 8: Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

8.1.   www.meetingspider.com’un Üyeler arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır, www.meetingspider.com, üyeler arasında uyum olacağını, garanti etmez ve edemez. Üyeler gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

8.2.   Web Sitesi aracılığı ile Üyelerin sunduğu hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk yine üyeye aittir. www.meetingspider.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

8.3.   www.meetingspider.com, Hizmet Veren Üyeyi tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

8.4.   www.meetingspider.com, Üyeler arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren Üye’nin sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan www.meetingspider.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5.   www.meetingspider.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

8.6.   Toplantı taleplerinde Üyelerden kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, toplantı başlama saatinde orada bulunmaması vb.) dolayı www.meetingspider.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. www.meetingspider.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

8.7.   Üye tarafından Üye Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, www.meetingspider.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

8.8. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. www.meetingspider.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

8.9. Üyeler arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. www.meetingspider.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen bilgilerden dolayı, www.meetingspider.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

8.10. www.meetingspider.com, sisteminde kayıtlı Üyelerin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Toplantı Taleplerinin olumlu sonuçlanması sonrası veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

Madde 9: www.meetingspider.com'a Verilen Yetkiler

9.1.   www.meetingspider.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak www.meetingspider.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle www.meetingspider.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

9.2.   www.meetingspider.comveya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Üye  işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle www.meetingspider.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.3.   www.meetingspider.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

9.4.   www.meetingspider.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. www.meetingspider.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler www.meetingspider.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

9.5.   www.meetingspider.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@effuture.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

9.6.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde www.meetingspider.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, www.meetingspider.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

9.7.   Üyelerden Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, www.meetingspider.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kziyaretçilerin görebileceği şekilde yayınlanır. www.meetingspider.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. www.meetingspider.com önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

9.8.   Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, www.meetingspider.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Üyelerin ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

9.9.   Üyeler, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, www.meetingspider.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

9.10. www.meetingspider.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

9.11. www.meetingspider.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

9.12.  www.meetingspider.com, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

9.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak www.meetingspider.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

9.14.  Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

9.14.1.   www.meetingspider.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

9.14.2.   www.meetingspider.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

9.15.   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, www.meetingspider.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

9.16.   www.meetingspider.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

9.17.   www.meetingspider.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

9.18.   www.meetingspider.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir ilgili Üyenin ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Madde 10: Telif Hakkı Politikası

10.1.   Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.meetingspider.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

10.2.   Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı www.meetingspider.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

10.3.   www.meetingspider.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları www.meetingspider.com’a aittir. www.meetingspider.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. www.meetingspider.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Madde 11: Web Sitesi

11.1.   Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili üyelere aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu üyeler sorumludur. www.meetingspider.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

11.2.   Web Sitesi www.meetingspider.comkontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. www.meetingspider.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

11.3.   www.meetingspider.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
 • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
 • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
 • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
 • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
 • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
 • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
 • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
 • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
 • Önceden yazılı onay olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
 • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
 • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
 • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

11.4. Üye, www.meetingspider.com üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırı olması durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. 

Madde 12: Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

12.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

12.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 13: Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

13.1.   www.meetingspider.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, Toplantı talepleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

13.2.   Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda www.meetingspider.com’un ticari defter ve kayıtları ile www.meetingspider.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 14: Sözleşmenin İhlali ve Feshi

14.1.   Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan www.meetingspider.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. www.meetingspider.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

14.2.   Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

Madde 15: Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara www.meetingspider.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.